ប្រភេទ

ទំនក់ទំនង

SAM CHEMICAL COMPANY

 

Asian Head Office:

 

Myanmar:

#241/2 Pho Khaung St., Southokkla Township, Yangon City, Myanmar.

Tel: +95 926 2518 968             Email: Myanmar@samchem-group.com

 

Cambodia:

#56 AH, St. 230, Sangkat Boeung Salang, KhanToul Kork, Phnom Penh, Cambodia.AH, St. 230,

Tel: +855  (0) 3 1234 88 55         Email: Cambodia@samchem-group.com

 

Vietnam:

Saigon Trade Center building, # 37 Ton Duc Thang St., Ben Nghe ward, HCMC, Vietnam.

Tel: +84 8 62 760 160                Email: Vietnam@samchem-group.com

 

 

 

ចំណាំ * គឺជាការចាំបាច់
ឈ្មោះពេញ *
អាសយដ្ឋាន
ទូរស័ព្ទ *
Fax
Email*
ចំណងជើង *
មាតិកា *
កូដសុវត្ថិភាព *

Sam Chemical Company
COPYRIGHT © 2014 SAM CHEMICAL COMPANY LTD. All Rights Reserved

TOP